//Poetry me southern punjab ki maroof shakhsiyat , Allah Wasaya Sharrar Khan Sikhani ka kalam sunen,

Poetry me southern punjab ki maroof shakhsiyat , Allah Wasaya Sharrar Khan Sikhani ka kalam sunen,

FB/awsharrar